שיעור כללי / תשמ"ב דף מס' 18.1

 

מסכת בבא מציעא, פרק ראשון (ו.)

 

בעניין גדר 'רשות' לעניין הקדש (הרב עמיטל)

 

ו. תוד"ה הקדישה.

ח: ר"ן ד"ה ואת"ל, ריטב"א ד"ה והיינו, ריטב"א חדשים ד"ה ואת"ל.

ב"ק פ"ד בעה"מ ד"ה אנן עד ק"ו להדיוט. מלחמות עד מ"מ זה ברור.

להלן ח. גמ' אמר רב"ח זאת אומרת עד ש"מ. ריטב"א חדשים לד. ד,ה א"ד.

ב"ק כו: ד"ה עובר.

ריטב"א קדושין נו. ד"ה מתקיים.

רשב"א שבועות לג: ד"ה והרמב"ן.

רמב"ם פ"ו מערכין הכ"ב-כ"ה. פכ"ב ממכירה ה"ט, פ"ד מגניבה ה"י.

ו. ת"ש דארב"ח. וגהש"ס שם.

קצות סי' ריא סק"ג, סי' שנד סק"ד, אבנ"מ סי' כח סקי"ג.

נתיבות סי' מט סקי"ז.