שיעור כללי / תש"ן דף מס' 17

 

מסכת בבא מציעא, פרק ראשון (ו.)

 

בעניין נאמנות והיתר לטענת מלוה ישנה (הרב ליכטנשטיין)

 

ו. "אביי אמר... בחזרה" רמב"ן "ואיכא דקשיא... לא הודה לו" שו"ת ר"י, מגא"ש בשטמ"ק
ד"ה וז"ל מה"ר יוסף... מלשון ערבי". מהרי כ"ץ בשטמ"ק שם ד"ה וז"ל מהרי כ"ץ.
  א.
בעה"מ (ד. באלפס) ראב"ד בכתוב שם עליו (בעיקר הקטע הראשון) רמב"ן במלחמות
(המקורות המופיעים בדבריהם: תוס' שבועות ה, ג "מנה לי יבדך... פירות פטור"; ב"מ
קט"ז "ההוא גברא דחבל..."; כתובות פ"ס: "ההוא בקרא דיתמי..."] שם פה. "ההיא
אתתא דהוו מפקדי... לא כלום היא" "מאירי כאן "מקצת המפרשים... הוא עצמו ממנו"
(מסכם ומקיף).
  ב.
ב"מ קי"ג. משנה וגמ' עד "בשני לאווין".   ג.
ב"ק כ"ז: "דאתמר רב יהודה... לא טרח" מרדכי שם סי' ל' "קי"ל... " [שו"ת הריב"ש סי'
שצ"ו (קכ"ה טור א') "עוד אמרתי לו... לדעתך בזה"; שם "והתוספתא שהביא... שם לך".
מהרי"ק סי' קנ"ט עד "הביא רבינו מאיר ראיה"].
  ד.