שיעור כללי / תשנ"ח דף מס' 16

 

מסכת בבא מציעא, פרק ראשון (ו.)

 

בעניין שבועות השומרים (הרב ליכטנשטיין)

 

א. ב"מ ו. "דאמר רב ששת... שאינה ברשותו", ובתוד"ה שבועה ; תוס' רבינו פרץ ד"ה שבועה
(סוגיית ר' ישמעאל ור' עקיבא נמצאת להלן מ: "המפקיד... צריך דעת בעלים", עדיף עד "אינה
צריכה חסרון") ; תוס' הרא"ש ד"ה שלש (תוספי תוספות) וד"ה שלא.

ב. ב"ק קז: "אמר רב ששת... הטוען פטור מכפל" ובתוד"ה והלא.

ג. ב"מ לו. "איתמר שומר שמסר... ביד אחר" ; לו: "אמר רבא הלכתא... בשבועה" ; רי"ף (יט:
בדפי הרי"ף) "אמר רבא... גזלן" ; רא"ש סי' ו' עד "... לא מהימן לי".

ד. רמב"ם הל' שאלה ופקדון פ"ד ה"א [ובלח"מ שם]; פ"ו ה"ב [ובראב"ד ובמ"מ] ; פ"ו ה"ג
ובראב"ד ; הל' שכירות פ"ב הל' ט-יא ; הל' טוען ונטען פ"ה ה"ו ובראב"ד ובמל"מ [ולח"מ]
שם.

ה. שו"ע חו"מ סי' רצ"ד סע' ב, ובקצוה"ח סק"ד ונתיה"מ סק"ב (יסודי) ; סי' רצ"ה סע' ב ; סי'
רצ"ו סע' ח ובש"ך סק"ז.

ו. רשב"א, שבועות מב: ד"ה אלו דברים "עוד ראיתי... עיון".