שיעור כללי / תשמ"ב דף מס' 15

 

מסכת בבא מציעא, פרק ראשון (ו.)

 

בעניין היתר תפיסה (הרב ליכטנשטיין)

 

ב"ק כז: "ההוא גרגותא... זכיותיו", רמב"ם פ"ב מסנהדרין הי"ב, מרדכי סי' ל.   א.
ב"מ קיג. ראשית המשנה והגמ' עליה עד "ליטול משכונו", תוד"ה אימא, רמב"ם פ"ג
ממלו"ל ה"ד, והגהות מימו'.
  ב.
ב"מ ו. בעה"מ וראב"ד, כתוב שם ד"ה ומי היה יודע, רמב"ן ד"ה ויש לפרש "והוי יודע...
לא הודה לו".
  ג.
ריב"ש שצו (קכה.), "עוד אמרתי לו... ולא יאמר" (עדיף עד "וזה גובה מעות"), מהרי"ק
קנ"ט (פו.) "אכן מתוך דבריך... ודפי' לעיל".
  ד.

חו"מ צז ו קצות סק"ב, סי' ד (נתיבות סק"א) קצות סק"א.