שיעור כללי / תשמ"ב דף מס' 14

 

מסכת בבא מציעא, פרק ראשון (ה.)

 

בעניין חשיד אממונא חשיד אשבועתא (הרב עמיטל)

 

ה: תוד"ה דחשיב ותוד"ה בלא. נחל יצחק וחידושי הרי"מ.

רמב"ם פ"ב מטו"נ ה"ב, פ"י מעדות ה"ב-ד.

שו"ע חו"מ צב ג וסמ"ע סק"ח, וסי' לב סעיף ה.

כתובות יח: תוד"ה ובכולי ובא"ד וא"ת.

גיטין נא: תוד"ה ובכולי ובא"ד וא"ת.

תוס' רי"ד כאן ד"ה לא אמרינן.

ו. בשטמ"ק תשובת הר"י מגאש.

שו"ת הרשב"א סי' תל.

בכורות לה: "א"ל ר"פ לאביי... מי אמר". תוד"ה ואמר.

סנהדרין כז: מומר אוכל נבילות... והלכתא, ותוד"ה מאי, יד רמ"ה "אמר", נמו"י ד"ה שבועת שווא.

ב"ב קנט., רמב"ם פי"ד מעדות ה"ה.

קצות סי' מו סקי"ז.