שיעור כללי / תש"ן דף מס' 13

 

מסכת בבא מציעא, פרק ראשון (ה.)

 

בעניין שכנגדו חשוד על השבועה (הרב עמיטל)

 

גמ' "ההוא רעיא"; תוד"ה שכנגדו, תקנתא.

צ"ח, תוס' מתוך; ג: תוד"ה בכוליה.

שבועות ריש "כל הנשבעין" ר"ן שם; מ"ז: "חזרה שבועה...".

ב"ק ק"ח. תוד"ה תרי כפילי.

רמב"ם טו"נ פ"ב ה"ד מ"מ שם.

טור חו"מ צ"ב אות י"א, י"ב. ב"ח שם.

קצוה"ח סי' ע"ה סקי"א: סי' צ"ב סק"ז.

נוד"ב מהד' תנינא חו"מ סי' ט.