שיעור כללי / תשנ"ח דף מס' 12.2

 

מסכת בבא מציעא, פרק ראשון (ה.)

 

בעניין דמי קרקע כקרקע (הרב ליכטנשטיין)

 

א. ב"מ ה. "ולמ"ד... בקרקעות" ; ראב"ד בשיטמ"ק (שו"ת הר"י מגאש סי' נא, מובא בשיטמ"ק) ;
תוס' הרא"ש ד"ה כי (הגמ' המצוטטת שם היא מב"ק מח.).

ב. רמב"ם הל' טו"נ פ"ה הל' ב' ובראב"ד שם ; שם הל' ה' ובמ"מ שם.

ג. שבועות מב: "יש דברים שהן כקרקע... הרי הוא כקרקע" ; שם מג. "ר"מ אומר... דמיין" ; חי'
הרשב"א שם "בעשר גפנים... כנ"ל" ; [שו"ת הרשב"א ח"ב סי' שמ"ג (הובא בלק"ר ב"מ ה.)]
; ר"ן שם, (כג: בדפי הרי"ף "יש דברים... במקצת קרקעות ופטור".

ד. שו"ע חו"מ סי' צ"ה ס"ו ובש"ך ס"ק יח ; מחנה אפרים הל' נזקי ממון ס"א ד"ה מי, וד"ה ראיתי
; חי' רבינו חיים הלוי פ"ה מהל' טו"נ ה"ב.

ה. שו"ע חו"מ סי' צ"ה ס"ג ובש"ך ס"ק טו.

ו. [ב"ק פה. (בסופו) "ואי אמר לו אסייך אנא... שור המזיק"].

ז. [קצוה"ח סי' צ"ה ס"ק ח ; רמב"ם הל' מכירה פי"ג הל' ט"ו].

ח. [שו"ת בית הלוי ח"ג סי' מ' סעיפים א-ג].