שיעור כללי / תש"ן דף מס' 12.1

 

מסכת בבא מציעא, פרק ראשון (ה.)

 

בעניין דמי קרקע כקרקע (הרב ליכטנשטיין)

 

ה. "ולמ"ד... בקרקעות"; ראב"ד בשטמ"ק (שו"ת ר"י מיגש ס' נא מובא בשטמ"ק); תוספי
תוספות להרא"ש שם (הגמ' המצוטטת שם היא מב"ק מח.).
  א.
רמב"ם פ"ה מטו"נ הל' ג, ה [ב"מ קג. "האי מאן דאוגר... תחזק עליה" רמב"ם פ"ז
משכירות ה"ד].
  ב.
שבועות מב: "יש דברים שהן בקרקע... הרי הוא כקרקע"; מג. "ר"מ אומר... דמיין"; חי'
הרשב"א שם "בעשר גפנים... כנ"ל"; [שו"ת הרשב"א ח"ב סי' שמ"ג (הובא בליקוטי
ראשונים ב"מ ה.)]; ר"ן שם. ב"ק סב: תד"ה ד"ה ייצאו"; "וא"ת וגניבה... שהיא גנבם".
  ג.
שו"ע חו"מ סי' צ"ה ס"ו, ובשך ס" יח'; מחנה אפריים הלכות נזקי ממון ס"א ד"ה מי, וד"ה
וראיתי; חי' רבנו חיים הלוי פ"ה מטו"נ הג.
  ד.
[ב"ק פה. (בסופו) "ואי אמר לו אסייק אנא... שור המזיק"].   ה.