שיעור כללי / תשמ"ב דף מס' 11

 

מסכת בבא מציעא, פרק ראשון (ה.)

 

בעניין הודאה וכפירה בשומרים (הרב ליכטנשטיין)

 

ב"ק קו: "הטוען טענת גנב בפקדון... (סוף העמ') היינו שומר חנם" (קז:) ובתוד"ה ערוב
(לפחות עד "והשתא ניחא"). (מקור דברי ר"ת בספר הישר תקעד).
  א.
ב"מ צז. (המשנה) "... משלם" (צח:) תוד"ה משכחת. רמב"ן ד"ה ולרמי, רמב"ן ב"מ ה.
ד"ה הא.
  ב.
רמב"ם פ"ד משכירות הי"א-יב (עד ונפטר). (פ"ג משאלה ופקדון ה"ג-ד).   ג.

ד. תשובות ופסקים לראב"ד עמ' קט-קי ("ואשר כתבת... תורתך"), עמ' קטו-ז ("חשבת...
כדפרישנא"), קיח ד"ה עוד אני].