שיעור כללי / תשמ"ב דף מס' 10

 

מסכת בבא מציעא, פרק ראשון

 

בעניין קדמה הודאה לתביעה (הרב עמיטל)

 

שבועות מ: א"ר ענן אמר שמואל, ר"י מגאש, ר"ן על הרי"ף ורא"ש.

רמב"ם פ"ג מטו"נ הי"א-יב.

טור חו"מ סי' פח ובב"ח שם סקי"ז, שו"ע שם סעיף י"ד, סמ"ע סקכ"ט.

גיטין נא. גמ' והמוצא מציאה, אר"י וכו' רש"י, בעה"מ, מלחמות עד... אח"כ

הודאה, חי' הר"ן ד"ה גמ' א"ר יצחק.

ר"ן על הרי"ף שבועות פ' שבועות הדיינים על המשנה אין נשבעים אלא על דבר שבמידה.

רמב"ם פ"ד מטו"נ ה"ד ופכ"ב מעדות ה"ב.

משפטי שבועות לרה"ג ח"א שער א תנאי שלישי רביעי חמישי ושביעי.

שבועות מ. תוד"ה והודה.

כתובות יח. תוד"ה מפני (בסופו), "אלא י"ל...".