שיעור כללי / תשנ"ח דף מס' 9.2

 

מסכת בבא מציעא, פרק ראשון (ג:)

 

בעניין חיוב קרבן על פיו ועל פי עדים (הרב ליכטנשטיין)

 

א. כריתות יא: המשנה (עד "הייתי פטור); יב. "אבעיא להו... אבל טבלתי" (עדיף עד "ולא
נתכוונתי לעדות) ; יא: "מדאורייתא מנא לן... שמע מינה".

ב. תורת כהנים פר' ויקרא, דבורא דחובה, פרשתא א', פרק ז' עד "אין שומעין לו".

ג. ב"מ ג: תוד"ה מה לפיו [וביתר הרחבה בכריתות יב. תוד"ה או דילמא] ; תוד"ה מה אם ; רמב"ן
ד"ה מה לפיו (לפי המתוקן בליקוט ראשונים) , וד"ה מה אם ; [רשב"א ד"ה הא דאמר ; פי'
הראב"ד והמיוחס לר"ש על התו"כ שם].

ד. יבמות פז: "אלמא ע"א מהימן... כהודאה דמיא" ; [רמב"ן שם ד"ה אמרו לו] ; פח. תוד"ה ומה
אם [וד"ה דשתיקה].

ה. כריתות יט. המשנה (עד ור' יהושע פוטר) ; בגמ' עד "במה חטא".

ו. ב"מ ג: תוד"ה אשם ; תוס' רבינו פרץ ד"ה מה (בעיקר בסופו "וא"ת מאי שנא... ממאה איש) ;
[רמב"ן ד"ה אלא ; שטמ"ק כריתות יב. בהשמטות אות ה'].

ז. רמב"ם הל' שגגות פ"ג הל' א-ב ; פי"א הל' י"ח ובראב"ד שם ; פ"ב הל' ג-ד ובראב"ד (ההשגה
הראשונה).

ח. מאירי קדושין סה. (עמ' 312) "ובדורות שלפנינו... ממאה עדים".

ט. רמב"ן עה"ת, שמות פרק כ"א פס' ל' ; [רמב"ן מכות ב: ד"ה שהוא "וקשיא לי... מסותיה"].

י. רמב"ן עה"ת, ויקרא פרק ה' פס' ט"ו.