שיעור כללי / תש"ן דף מס' 9.1

 

מסכת בבא מציעא, פרק ראשון (ג:)

 

בעניין חיוב קרבן על פיו ועל פי עדים (הרב ליכטנשטיין)

 

כריתות יא: משנה (עד "הייתי פטור") יב. "אבעיא להו... אבל טבלתי", יא: מדאורייתא
מנלן... שמע מינה".
  א.
ב"מ ג: תוד"ה מה לפיו; מה אם; רמב"ן ד"ה מה לפיו, מאם; רשב"א ד"ה הא מה
[כריתות יב. תוד"ה או דלמא].
  ב.

יבמות פ"ז: "אלמא ע"א מהימן... כהודאה דמיא; רמב"ן שם. פ"ח. תוד"ה מה אם; ד"ה
דשתיקה.

ב"מ ג: תוד"ה אשם; תוס' ר"פ מה, ו"א"ת" מאי שנא... ממאה איש".   ג.

רמב"ן ד"ה אלא.

ד. רמב"ם שגגות פ"ג הל' א-ב; פי"א הל' ח' ובראב"ד.

ה. רמב"ן שמות כ"א ל'; ויקרא ה' פס' ה', ט"ו [חידושי רמב"ן מכות ב': ד"ה שהוא "וקשיא לי...
מכוונים"].