שיעור כללי / תשנ"ח דף מס' 8

 

מסכת בבא מציעא, פרק ראשון (ג:)

 

בעניין רחמנא רמי עלי' שבועה כי היכי דלודי (הרב עמיטל)

 

ב"מ ג: "והא בכולי' בעי דלודי", שם ריטב"א ד"ה אמר רחמנא.

שם, רמב"ן ד"ה אבל עדים בא"ד "וקשה... ופוטרו בשבועה".

תשובות מהר"ם מרוטנברג ח"ד דפוס פראג סי' שפ"ד.

טוח"מ סי' שצ"ט אות ג' "וכן שור שנגח... לא מיחייב שבועה".

ב"ק מא: "ת"ר ובעל השור... מודה בקנס הוא", שם תוד"ה מודה.

שם, רשב"א ד"ה אלא כשהמית עד "... מה שנ"ל כתבתי".

שם תוס' ר"פ ד"ה ע"פ בעלים.

ב"מ ו: ריטב"א ד"ה אביי, בא"ד :ונפקא מינה... אשבועתא".

שם, רא"ש סי' ט.

ב"מ יז. "א"ר אבין א"ר אלעא... לאותה שבועה".

שו"ע חו"מ סי' פ"ז, ש"ך ס"ק ע.

ר"ן סוף פרק 'כל הנשבעין' (דף לפני הדף האחרון על המשנה ,והשביעית משמטת,).

ב"ק קו. "ואבעית אימא מאי שבועה... בפקדון כתיב".

רמב"ם הל' טוען ונטען פ"ב הי"א.

שערי שבועותץ (בסוף הרי"ף על מס' שבועות) שער א' אותיות ד', ה'.

מרדכי ב"ק פרק 'הגוזל עצים' סי' קל"ג.

שו"ע חו"מ סי' פ"ז סעיף ל.

שו"ע חו"מ סי' ל"ד סעיף כ"ז ובהגה שם, סמ"ע ס"ק סז, סח.

תשובות הרשב"א המיוחסות לרמב"ן סי' ק"ט.

חי' רע"א ב"מ ג: ד"ה בא"ד וכן בנסכא.