שיעור כללי / תשנ"ח דף מס' 7.2

 

מסכת בבא מציעא, פרק ראשון (ג.)

 

בעניין חנווני על פנקסו (הרב עמיטל)

 

ב"מ ג. גמ' "בין לרבנן בין לר' יוסי...".

חי' הריטב"א ד"ה אמרי.

שבועות מב. משנה "והחנווני... והן נוטלין שלא בשבועה".

שם, מז: "אמר רבא פועלים... היינו מתניתין".

ר"ן על הרי"ף שם, משנה "החנווני... אעפ"י שהוא יודע שנתנם להם".

מלחמות סוף מס' שבועות ד"ה ומה שכתב עד "אפילו הכי פטור".

ר"ן במס' קדושין (דף יח דבפי הרי"ף) "והרמב"ם ז"ל כתב... אינו נוטל אלא בשבועה".

כתובות פ. תוד"ה ישבע.

רמב"ם הל' מלווה ולווה פט"ז הל' ה' ובמ"מ שם.

הל' שלוחין פ"א ה"ז ובלח"מ שם.

טור חו"מ סי' צ"א "וכ' הרמב"ם בד"א... והכי מסתברא".

שו"ע חו"מ סי' צ"א ס' א' ובש"ך ס"ק י'-י"ב.

נתיבות שם ס"ק ב.