שיעור כללי / תש"ן דף מס' 7.1

 

מסכת בבא מציעא, פרק ראשון (ג.)

 

בעניין חנווני על פנקסו (הרב עמיטל)

 

שבועות מז, ב "חנווני על פנקסו" עד סוף העמוד.

רמב"ן רפ"ז דשבועות ד"ה מתניתין וד"ה דאי.

בעה"מ סוף מס' שבועות ד"ה והריני ובמלחמות.

ר"ן פ"ב דקידושין (יח. באלפס) עד ומ"מ נראה.

רמב"ם מלוה ולוה פט"ז ה"ה ובמ"מ, פ"א משלוחין ה"ז ובלח"מ, פ"א מטו"נ ה"ט

ב"ק קיח משנה "האומר" וגמרא.

שו"ע חו"מ סי' צ"א ס"ב, שך ס"ק יב, נתיבות ס"ק א.