שיעור כללי / תשמ"ב דף מס' 6

 

מסכת בבא מציעא, פרק ראשון (ב.)

 

בעניין חנווני על פנקסו (הרב ליכטנשטיין)

 

שבועות מה. "והחנווני... שלא בשבועה", מז: "תניא דליכספו מיניה" (עד היינו
מתני,"), בעה"מ ל. באלפס ד"ה מתני'.
  א.
ב"מ ג. "בין לרבנן... מבעה"ב", ריטב"א חדשים ד"ה אמרי.   ב.
בעה"מ שבועות (לג. באלפס) "והריני מוסר... כולן נוטלין בלא שבועה", ראב"ד
בכתוב שם, רמב"ן במלחמות עד "שחנווני חשוד אינו נוטל".
  ג.
קדושין מג. "רב אמר... למלווה", רש"י ד"ה והשתא, בעה"מ ומלחמות (הז:
אלפס), (ר"י הזקן שם).
  ד.
רמב"ם פט"ז ממלווה ה"ה, פ"א משלוחין ושותפין ה"ז.   ה.
סיכום ספר התרומות שער כט חלקים א-ב.   ו.