שיעור כללי / תשנ"ח דף מס' 5

 

מסכת בבא מציעא, פרק ראשון (ב:)

 

בעניין עד המסייע בשבועת השומרים (הרב עמיטל)

 

רא"ש סי' ג'.

שו"ע חו"מ סי' ע"ה ס"ק יב.

שו"ע חו"מ סי' פ"ז ובש"ך שם ס"ק טז.

שם, קצוה"ח ס"ק ט עד "... בש"ך סי' רצ"א".

שו"ע חו"מ סי' כ"ח ס' ב' ובסמ"ע ס"ק כג וחי' רעק"א שם.

תרומת הדשן סי' של"ד "תשובה... שבועת שומרים לשאר שבועות".

גליון התוס' לר"א מטוך, ב"ק יא. ד"ה עד הטריפה.

ב"ב ע: תוד"ה מ"ד נשבע עד "... ולא בין היורשין".

שם, בעה"מ ד"ה נימא, בא"ד "וה"ר אברהם ז"ל... ותו לא מידי".

מרדכי ריש ב"ב סי' תכ"ט בא"ד "ור"מ הקשה... וכן פי' הראבי"ה".

רי"ף סוף מס' שבועות, "ירושלמי חד בר נש... דהלכתא כתנא קמא".

שם רא"ש פרק כל הנשבעין סי' י"ט.

רמב"ם פ"א מהל' טוען ונטען הי"ג.

רמב"ם פ"ב מהל' שלוחין ושותפין ה"ט ובמ"מ שם.

טור חו"מ סי' קפ"ז "והרמ"ה כתב..." ובב"י שם.