שיעור כללי / תש"ן דף מס' 4

 

מסכת בבא מציעא, פרק ראשון (ב:)

 

בעניין עד המסייע פוטר משבועה (הרב ליכטנשטיין)

 

ב: "וליחזי זוזי ממאן נקט... בעל כורחיה" ובתד"ה ולחזי; [דה"י סי' תקעא (עד
"כדפרישית")]; או"ז סי' א;.
  א.
בעה"מ (א. באלפס) ד"ה מקח וממכר וברמב"ן ד"ה כתוב (הסוגיות המצוטטות:   ב.
ב"מ ק: "הא מני סומכוס... כדרבא".   1)
ד. "מנה לי בידק... מסייע ליה שטרא".   2)
לו: "אמר רבא הלכתא... בשבועה".   3)
רא"ש פ"א ס"ג "ומדברי ר"ת... מן השבועה"; "ועוד מביאין ראיה... מחיוב ממון"
"ועוד הקשה... המועלת לו";.
  ג.
חי' הר"ן ד"ה ולחזי; בעיקר: "אבל לפי דעתי... ואין כאן פרכא".   ד.
שו"ע חו"מ סי' פז ס"ו וב"ך ס"ק טו-יט, קצוה"ח ס"ק [ח] ט.   ה.