שיעור כללי / תשנ"ח דף מס' 3

 

מסכת בבא מציעא, פרק ראשון (ב.)

 

בעניין מגו להוציא (הרב ליכטנשטיין)

 

א. ב"ב לב. "ההוא דאמר... זוזי לוקמי" ובתוד"ה אמאי [וד"ה הלכתא] ; רמב"ן ד"ה אמאי
"ולעניין הדין... וקמה ליה בחזקתיה", "וגמרינן לה... במקומו" ; רשב"א ד"ה א"ל.

ב. ב"מ ב. תוד"ה וזה עד "בעובדא קמייתא" ; רמב"ן "והאומר... בס"ד" ; [חי' הר"ן ד"ה וזה
נוטל] ; הגהות מרדכי (פב: בדפי הרי"ף) "וריצב"א תירץ... מהאי טעמא" (הסוגיה המצויינת
בכתובות היא בדף יב: "הנושא את האשה... מאי מגו איכא").

ג. רמב"ם הל' מלווה ולווה פי"ד הל' ו' ובמ"מ שם ; הל' טוען ונטען פט"ו הל' ט' ; [פיה"מ מס'
שביעית פ"י משנה ה').

ד. שו"ת הרשב"א חלק ג' סי' שנ"ג (הובא בליקו"ר על ב"מ עמ' שע"ט), (יסודי) ; שו"ת הרשב"א
המיוחסות לרמב"ן סי' ק'.

ה. [ב"ב נב: תוד"ה דברים (בסופו) "ולמה"ר דודי... להוציא"].

ו. [דיני מגו להש"ך סוף סי' פ"ב סעיפים א', יד-טו] ; קיצור כללי מגו לנתיה"מ סוף סי' פ"ב
סעיפים א-ו.