שיעור כללי / תש"ן דף מס' 2.2

 

מסכת בבא מציעא, פרק ראשון (ב.)

 

בעניין שבועת שניים אוחזין (הרב עמיטל)

 

פיהמ"ש על משנתנו (ב.).

רמב"ם טו"נ פ"א הל' ב, ד-ו; פ"ט הל"ח. מכירה פ"כ ה"ד. השגות ומ"מ שם.

בעה"מ הקטע הראשון במסכתנו ומלחמות.

רשב"א ג. ד"ה הא דאמר ותנא תונא.

שבועות מה. גמ' "כל הנשבעים..." רשב"א שם ד"ה גמ' מנ"ל.

לקמן ק. גמ' "מודה סומכוס היכא דאיכא שבועה..." ריטב"א החדשים שם ד"ה מודה סומכוס...
שטמ"ק שם בשם הראב"ד ד"ה מודה סומכוס.

שערי שבועות שבסוף הרי"ף על שבועות השער העשרים "רשימת הנוטלים והעשרם".

שו"ע חו"מ סי' קל"ח ס"א; ש"ך סק"ד; גר"א אותיות ו-ז; קצות סי' רכ"ב סק"ב.