שיעור כללי / תשמ"ב דף מס' 2.1

 

מסכת בבא מציעא, פרק ראשון (ב.)

 

בעניין שבועת שניים אוחזין (הרב עמיטל)

 

ה: וכי מאחר שזה תפוס, רמב"ן שם ד"ה כדי.

מרדכי ריש מסכתין, וריצב"א תירץ וכו'.

ב: רשב"א ד"ה אי תנא, ריטב"א (החדשים) ד"ה רישא, רש"י ד"ה בשבועה פלגי לה.

ג. ריטב"א (החדשים) ד"ה אפי' תימא, ר"פ ד"ה ומשני שאני שבועה, תוס' רא"ש ד"ה שבועה זו.

ד. גמ' ותנא תונא אאידך ד"ה חייא.

ח: ר"ן ד"ה והא בא"ד אבן הר"ז ז"ל.

ז. תוד"ה מחוי.

רמב"ם פ"ט מטו"נ ה"ט, ופ"י ה"ו, פ"כ ממכירה ה"ד, פ"ד מגו"א ה"י.

חו"מ שס"ה סק"ג וקצות.

רשב"א ב"ק קיז. ד"ה אמר אביי.

בכורות יח: מת אחד מהן וכו' ותוד"V שמניח.

חו"מ קל"ח א, גר"א סק"ו.