שיעור כללי / תש"ן דף מס' 1

 

מסכת בבא מציעא, פרק ראשון (ב.)

 

בעניין קנין במציאה ובהפקר (הרב ליכטנשטיין)

 

ב. "למה לי... דראיה לא קני"; תד"ה בראיה; רמב"ן ד"ה הו"א; ריטב"א החדשים ד"ה
הו"א.
  א.
קיח. "... אמר רבה הבטה בהפקר... איכא בינייהו"; רש"י ד"ה אתה אומר; ב. תד"ה
דבראיה; רמב"ן ד"ה ואי קשיא לך הא דאמרינן בפ' הבית והעליה; תורי"ד ד"ה דבראיה
[צג. "שומרי פירות... שמא יזיז בה אבר"].
  ב.
רמב"ם פ"ב מהל' נדרים הל' י"ט; הל' זכיה ומתנה פ"ב הל' א-ג [רא"ש ב"ב פ"ג סי' נ"ט
"וא"ת והא אמרינן לקמן... זה יוצא"].
  ג.
רמב"ם פי"ד הל' גזילה ואבידה הל' א-ב; ירושלמי ב"מ פ"ד ה"א "... ומכל אדם".   ד.
ב"ק כט: תד"ה אלא; חיד' ראב"ד שם.   ה.
[שטמ"ק ב"מ קי"ח ד"ה וקשיא לי].   ו.
[נדרים מג. "היו מהלכין בדרך... לרשות זוכה"; ב"מ יב. תד"ה ויצא].   ז.