שיעור כללי / תשנ"ב דף מס' 105

מסכת בבא קמא

בעניין תשלומי נזק סקירה וסיכום (הרב ליכטנשטיין)

 

יסוד החיוב ואופיו ויקרא, כ"ד, יח-כא, וברש"י, רשב"ם ורמב"ן; רמב,ם הלכות טוען ונטען, פ"ה ה"ב, ובראב"ד; "חידושי רבנו חיים הלוי"
שם; [בבא מציעא צט: "אמר רבא הני שקולאי... מהדרו ליה ה'"; רמב"ם הלכות שכירות, פ"ג ה"ג; "מחנה אפרים", הלכות נזקי ממון סימן
א].
  א.
חובל לעומת מזיק פג: "אמאי עין... אלא במזיק", ובתד"ה אלא; רמב"ם הלכות חובל ומזיק, פ"א הלכות א-ו; [פה. "ואי א"ל אסייך
אנא... אוירא"].
  ב.
במה משלמים   ג.
כסף לעומת טובים ז. "רמי ליה... מדעתו משמע"; ז: "אלא כי אתא... זבינא"; ט. "רב הונא אמר... קמ"ל"; תד"ה רב הונא; רי"ף (ב.
באלפס) "והאי דבעינן... נינהו"; נימוקי יוסף שם "וכתב הרמ"ה... משמע".
  1.
מטלטלין או קרקע מכילתא דרשב"י   2.

רמב"ם הלכות נזקי ממון, פ"ח ה"י; ש"ך סימן תי"ט ס"ב.

עידית ו: "ת"ר מיטב... אלא גבי ממיטב" [ובתד"ה ורבי ישמעאל]; ה. "אלא לרבי חייא... כסף", וברש"י, רשב"א ומאירי שם; [גיטין נ.
"אמר מר זוטרא... אדאורייתא"; תד"ה מאי (בסופו) "ומפרש רבנו תם... הבעלים"; "בעל המאור" (כד: באלפס), והשגת הראב"ד עליו].
  3.
מגופו בתם או בצרורות לג. "שור שוה מנה... איכא בינייהו"; [לג: "ת"ר שור תם... אלא מן העלייה"; רמב"ם הלכות נזקי ממון, פ"ח
הלכות ו-ט]; לו. "היו שניהם... ואשלם לך"; תד"ה ורבי עקיבא; יח. "בעי רבא חצי נזק... מגופיה"; ג: "וכי קאמר רב פפא אתולדה דרגל...
ברה"ד"; תד"ה לפוטרו.
  4.
בעלים מטפלים בנבלה י: "חבתי בתשלומי נזקו... אלא לנזקין"; תד"ה לא נצרכא.   5.