שיעור כללי / תשנ"ב דף מס' 104

מסכת בבא קמא, פרק שישי (ס:)

בעניין מציל עצמו בממון חבירו (הרב עמיטל)

 

להלן דף ס' ע"ב גמ' ויתאוה דוד וכו' רש"י ותוס' שם, רא"ש סי' י"ד

רשב"א מאירי ותור"פ שם וע"ש בהגהות מהר"צ חיות

להלן דף קי"ז ע"א גמ' רהבי' איקלע לבי אביוני וכו' עד שמ'

שם ע"ב גמ' ההוא גברא וכו' עד המשנה

ש"מ שם ד"ה וז"ל הראב"ד עד... הנה מן הכללות (מופיע בחי' הראב"ד בעמוד שנ"ג)

רמב"ם פ"ח מהל' חובל ומזיק הל' ג' ד' ובהשגות שם

להלן דף פ"א ע"ב גמ' התועה בין הכרמים

קדושין דף ח' ע"ב גמ' בעי רב מרי כלב רץ וכו'

יומא דף פ"ג ע"ב ר"י ור' יוסי הווה קא אללי וברש"י שם ד"ה קפחי'

וע"ש בהגהות מהר"צ חיות

כתובות י"ט ע"א גמ' אר"ח קסבר ר"מ וכו' א"ל רבא וכו'

שם ש"מ ד"ה ועוד כ' הרמב"ן

תשובות הרשב"א ח"ד סי' י"ז

שו"ע חו"מ סי' שנ"ט ס"ד

רמב"ם הל' נז"מ פ"א ה' ד'

שו"ע חו"מ סי' שע"ח ס"א ובהגר"א ס"ק א'

וע' שו"ת בניו ציון סי' קס"ז