שיעור כללי / תשנ"ב דף מס' 103

מסכת בבא קמא, פרק שישי (ס.)

בעניין מעשה בשבת ובנזיקין (הרב ליכטנשטיין)

 

ס. "ליבתה הרוח... בנזקין פטור", ובתוספות שם; רא"ש סימן יא; רשב"א, ד"ה ואמאי; [תלמיד ר"ת, ד"ה דהכא, עד "נראה לי עיקר"].   א.
גרמא בשבת שבת קכ. המשנה השניה; קכ: "ורמי דרבנן... אתי לכבויי", וברבנו חננאל שם.   ב.
שנים שעשאוה בשבת שבת צב: "המוציא ככר... מסייע אין בו ממש"; צג: "אמר מר זה יכול... אחד לכולן" (עדיף עד המשנה).   ג.
בבא בתרא כו. "דבי בר מריון... דליזיל", ובתד"ה מאי שנא.   ד.
שבת יז:, תד"ה אין פורסין; רמב"ם הלכות שבת, פ"י הכ"ב; "מגן אברהם", סימן רנ"ב ס"ק כ, "אפי' נותן... ונאפה".   ה.
ר"ן על הרי"ף (שבת, לז: באלפס) "וכתוב בחידושי הרשב"א... אין לנו".   ו.