שיעור כללי / תשנ"ט דף מס' 102.2

מסכת בבא קמא, פרק שישי (נו:)

בעניין מעמיד (הרב עמיטל)

ב"ק כג. תוד"ה "תפשוט"

שם, מרדכי וראש ס' ט והגהות אשרי שם

להלן דף נו סוע"א גמ' "הוציאוה... דקם לה באפה"

שם, תוד"ה "כמעמיד" ותוד"ה "הכישה"

שם, רשב"א ד"ה המעמיד

להלן דף נה סוע"ב גמ' "אמר מר הפורץ... בכותל רעוע"

שם תוד"ה "אילימא"

להלן דף נח. גמ' א"ר כהנא לא שנו... להתם רהטא"

קונטרס דינא דגרמי לרמבן ע. קכח בא"ד "אבל יש מפרשים... סברא נכונה"

שבת דף קכב גמ' ת"ר נכרי... ואזלה היא ואכלה"

שם, תוד"ה "מעמיד"

רמב"ם פ"ד מהלכות נזקי ממון הלכה א' ב' ג' ובהשגות ומ"מ

שם, מגדל עוז תשובת הרמבם לחכמי לוניל

שם, פ"ב מנז"מ הי"ט

רמב"ם חובל ומזיק פ"ז ה"ז

שו"ע חו"מ ס' שצא ס"ז, ש"ך ס"ק א', וקצוה"ח ס"ק א

שו"ע חו"מ ס' שצד ס"ג

שם, ס' שצו באור הגרא אות ח'