שיעור כללי / תשנ"ב דף מס' 102.1

מסכת בבא קמא, פרק שישי (נו:)

בעניין מעמיד (הרב עמיטל)

 

דף נו ריש ע"צ פשיטא, שם תוד"ה המעמיד.

ותוד"ה הכישה ותוד"ה ולסטים.

שם, חי' הרשב"א ד"ה המעמיד.

שם, חי' הראב"ד.

רמב"ם פ"ד מהל' נז"מ ה"ג ובמ"מ שם.

שם, ה"ב ובהשגות ומ"מ שם.

שו"ע חו"מ סי' שצ"ד ס"ג.

לעיל דף ו. תוד"ה לאתויי.

להלן דף נה: גמ' ארבעה דברים וכו'.

להלן דף כד: שיסה בו את הכלב.

רמב"ם פ"ב מהל' נז"מ הל' י"ט.

ירושלמי פ"ד סוף הלכה ד' אמר אבא בר רב הונא.