שיעור כללי / תשמ"ה דף מס' 101

מסכת בבא קמא, פרק חמישי (נא.)

בעניין בור של שנים (הרב ליכטנשטיין)

א. נא. המשנה, נא: "עבר עליו... דליו" (עדיף - "...אין ברירה") [ראב"ד] רשב"א ד"ה משימסור, רא"ה (בשטמ"ק).

ב. נב. "כסהו הראשון... ויכסנו", ראב"ד שם, תוד"ה בכדי, (ד"ל דברי) תוס' ר"פ ד"ה וישכור רא"ה (בשטמ"ק), [פסקי רי"ד ד"ה כסהו ראשון],
רמב"ם נזקי ממון פי"ב הל' ו-ח, וראב"ד.

[ג. ו: "רבינא אמר... וחזר הדין"; רמב"ם נזקי ממון פי"ג הי"ט]

ד. מה. "מסרו לשומר חנם... לא כלתה שמירתן" (עדיף עד המשנה).

רמב"ם נזקי ממון פ"ד ה"ד, וראב"ד, וכס"מ; [שם הל' י-יא, וראב"ד].