שיעור כללי / תשנ"ט דף מס' 99

מסכת בבא קמא, פרק שלישי (ל.)

בעניין חיוב מזיק ברשות (הרב ליכטנשטיין)

א. ב"ק ל. , "המוציא את תבנו... דמשרקי"

ב. ב"מ קיח: , "המוציא זבל... פטור מלשלם", ובתד"ה מחוורתא

ג. ירושלמי ב"ק ג:ד , המשנה; ב"מ י:ה

ד. ב"ק י. , "רב אדא בר אהבה... בור תוכיח וחזר הדין", ובתד"ה תאמר [ובתלמיד ר"ת ד"ה תאמר (עמ' כ-כא מדפי הספר)]

ה. ב"ק לב. , "שנים שהיו מהלכין... בואי כלה", מח. , "ואמר רבא נכנס... שלא ברשות חייב"

ו. ב"ק סא: , "המדליק בתוך שלו... הלכה כר"ש"; רי"ף שם (כה: באלפס)

ז. שיטה מקובצת ב"מ קיח: ד"ה כולהו סבירי להו (יסודי)

ח. רמב"ם נזקי ממון יג:יג, טו-יז ; שכנים, ט:יא , ובהגהות מיימוניות שם

ט. שו"ע חו"מ קנה:א ובבאורי הגר"א ס"ק ג , נתיבות המשפט ס"ק א ; שו"ע חו"מ תיד:ב [ובסמ"ע ס"ק ו]