שיעור כללי / תשנ"ב דף מס' 98

מסכת בבא קמא, פרק שלישי (כח.)

בעניין כפיה על ידי הכאה לאפרושי מאיסורא ולקיום מצוות (הרב עמיטל)

 

גמ' כח. ת"ש מנין לנרצע, רא"ש פ"ג סי' י"ד.

רמב"ם הלכות עבדים פ"ג ה"ד ולח"מ שם.

רמב"ם פ"י מ"ה כלאים הכ"ט, גמ' ברכות יט: המוצא כלאים.

כתובות פו. תנינא בד"א, שמ' שם בשם תר"י.

חולין קי: גמ' אדהכי אייתיה וברש"י שם ותוד"ה כל.

חי' הר"ן חולין קלב ד"ה בד"א.

השגות הרמ"ך על הרמב"ם בפ"ו מה' חמץ ומצה הי"ב ושם רבנו מנוח (הוצ' פרנקל).

רמב"ם פ"ה מה' חובל ומזיק ה"א.

יראים סי' רי"ז וסי' קס"ד.

גמ' ערכין טז: יכול לא יכנו וברש"י שם.

שו"ע חו"מ סי' תכ"א סי"ג ובהגר"א שם.

שבת ג. תוד"ה בבא, משנה ברורה סי' שמ"ז שעה"צ אות ח'.

ר"ה ו. תוד"ה יקריב.

קצות סי' ג' ס"ק א' ובמשובב נתיבות שם.

מנחת חנוך מצוה ח' (בעמוד אחרון).

אור שמח ה' ממרים פ"ד ה"ג ד"ה יש להסתפק.

תשובות חתם סופר חו"מ סי' קע"ז אות ג'.