שיעור כללי / תשנ"ב דף מס' 96

מסכת בבא קמא, פרק שלישי (כז:)

בעניין מזיק בטעות (הרב ליכטנשטיין)

 

כז:, תד"ה ושמואל "ואע"ג דלעיל... דאנוסין הן".   א.
סב. "הנותן דינר זהב... דאזקתיה"; שם "ההוא גברא דבטש... תיקו", ובתד"ה מי; רשב"א, ד"ה מי.   ב.
קיא: "הגוזל ומאכיל... לאחר יאוש"; קיב. "ת"ר הגוזל ומאכיל... חייבין לשלם"; רמב"ם הלכות גזילה ואבידה, פ"ה ה"ה; הלכות שאלה
ופקדון, פ"א ה"ה.
  ג.
שיטה מקובצת, כתובות לד: "כסבורין שהיא... משתרשי להו" (דברי הראב"ד, רמב"ן ורא"ה).   ד.

[ה. כסבור שהוא שלו בגזל ב"מ צו:, תד"ה אמר רבא, "אי נמי... בנטילתו"; קידושין נה., תד"ה אין מועל, "אבל נתנו... לרשות חברו"; מחנה
אפרים, הלכות גזילה סימן ז].

[ו. ראב"ד על הרי"ף ב"ק (כו. באלפס) "וחזינן... נשבע ונוטל"].

[ז. מחנה אפרים, הלכות נזקי ממון ז, ד"ה ומי].