שיעור כללי / תשמ"ה דף מס' 95

מסכת בבא קמא, פרק שלישי (כז:)

בעניין עביד איניש דינא לנפשיה (הרב ליכטנשטיין)

א. כז: "דאיתמר רב יהודה... כשליח בי"ד ופטורה", תוס' שם, תלמיד ר"ת ד"ה רב הונא.

ב. ירושלמי ב"ק פ"ג ה"א "היתה ממלא... ממקום אחר".

ג. רי"ף על אתר, והשגת רבינו אפרים, רמב"ם סנהדרין פ"ב הי"ב.

מאירי על אתר [הר"מ מסרקסטה - בשטמ"ק ד"ה חמ"ד].

ד. ב"מ קיג. המשנה (...תעמוד"); רמב"ם מלוה ולוה פ"ג ה"ד [רא"ש ב"מ פ"ט סי' מו]

[ה.מרדכי ב"ק סי' ל; שו"ת הריב"ש סי' שצו [קרה: מדפי הספר, טור ראשון] "עוד אמרתי לו... ישתקע הדבר ולא יאמר".

שו"ת מהרי"ק סי' קנ"ט (סו.) "...הביא רבינו מאיר ראיה".

רמב"ן ב"מ ו. "ונשאל מרבינו האי... ודברים נכונים הם.]

ו. שו"ע חו"מ סי' ד ובנתה"מ סק"א [וס"ק ג, קצוה"ח סק"א].