שיעור כללי / תשנ"ב דף מס' 94

מסכת בבא קמא, פרק שלישי (כז:)

בעניין אין הולכים בממון אחר הרוב אם הולכים בממון אחר רוב פסוקים, וביסוד דין קים לי (הרב עמיטל)

 

דף כז: תוד"ה אין הולכים.

קונטרס הספיקות כלל ו' אות ב' ג' ואות ו'.

עדויות פ"א משנה ה' ובראב"ד שם.

רמב"ם הל' ממרים פ"א ה"ה ובכ"מ שם.

שם פ"ב ה"א ובכ"מ שם; שם פ"ב ה"ב.

רמב"ם הל' סנהדרין פ"ד הי"א.

רמב"ם הל' שביתת עשור פ"ב ה"ח.

תשובות הרא"ש כלל א' סי' ח'.

תשובות הרשב"א ח"ב סי' ק"ד, מובא בב"י חו"מ סוף סי' י"ג בא"ד "כ' הרשב"א בתולדות אדם" וכו'.

תשובות הרשב"א ח"א סי' רנ"ג.

וע' תקפו כהן לש"ך סי' קכ"ג קכ"ד.

תומים, תקפו כהן סי' קכ"ג קכ"ד.