שיעור כללי / תשמ"ה דף מס' 93

מסכת בבא קמא, פרק שלישי (כז.)

בעניין אין הולכים בממון אחר הרוב (הרב ליכטנשטיין)

א. כז. "המניח.... ברוב", מו. "שור שנגח... אבל בממונא המע"ה"

תוד"ה ונחזי.

ב. ב"ב צב.-צג: "המוכר פירות ...ואמרו לו".

ג. ב"ק כז: תוד"ה קמ"ל, סנהדרין ג: תוד"ה דיני [וביד רמה]

[ד. כתובות טז. "וכיוון דרוב נשים.... איתרע להו רובא", ובתוד"ה כיון ותוס' ישנים].

[ה. כתובות טו: "גופא מצא בה... ואתן לכון", ובתוד"ה להחזיר].

ו. "שב שמעתתא", שמעתא ד' פרקים ו-ט.