שיעור / תשל"ח דף מס' 92

מסכת בבא קמא, פרק שלישי (כז.-כח.)

עניינים שונים (הרב ליכטנשטיין)

א. אין הולכים בממון אחר הרוב (יידון אי"ה בשיעור הכללי) - בבא בתרא צב. - צג:, "איתמר... ואמרו לו", (בעיקר, עד צב:, "בממונא לא")
ובתד"ה וליזחי (מקביל לב"ק כז., תד"ה ואיכא); ב"ק כז:, תד"ה קמ"ל, סנהדרין ג:, תד"ה דיני; חולין יא., "מנא... כקדשים"; כתובות טו:, "גופא...
ואתן לכון", ובתד"ה ולהחזיר (בעיקר, בסופו); (כתובות טז., תד"ה כיון ובתוס' ישנים שם); רמב"ם, פט"ז הל' מכירה הל' ה' (ופט"ו הל' איסורי
ביאה הל' כ"ו ובראב"ד שם); ירושלמי, ב"ק, פ"ה ה"א, עד "שזה הרגו"; "שב שמעתתא", שמעתא ד', פרקים ו-ט.

ב. הדמים מודיעים (ביחס לתד"ה ואיכא) - בבא בתרא עז:, המשנה, והגמרא עליה, "היכי דמי... יהב ליה"; חי' הר"י מיגש, ב"ב צב., ד"ה
וליחזי; רמב"ם, פכ"ז הל' מכירה הל' ג-ה; מאירי, ב"ק, על אתר, "ושמא תאמר... כדעת ראשון".

ג. איבעי ליה לעיוני - 1. נד., "נפל לתוכו... ביום פטור"; רמב"ם, פי"ב הל' נזקי ממון הל' ט"ז ובראב"ד (ו"מגיד משנה") שם; נב:, "דאיבעיא
לו כסהו כסוי... שמע מיניה"; תד"ה ושכיחי (בסופו), "וא"ת כיון שיודע... בזה החילוק"; "בעל המאור", כג. באלפס, "ואם תשאל... ש"מ"; הרמב"ן
שם, "ומה שכתב... נכון הוא"; (רא"ה בשטמ"ק שם). 2. כז:, תד"ה אמאי, לפי; רשב"א, ד"ה אמאי; תלמיד ר"ת, ד"ה איבעי; ראב"ד, ד"ה הא דאמר,
"עוד קשיא לי... פושע הוא", מאירי על המשנה, ד"ה אמר המאירי; (תלמיד ר"ת, ד"ה וכיון); רמב"ם, פי"ג הל' נזקי ממון הל' ה'. 3. ירושלמי על
אתר, עד "להיות מניחן ברשות הרבים".

ד. קנסא קמגבית בבבל - תד"ה קנסא; רמב"ם, פ"ה הל' חובל ומזיק הל' ו-ח ובראב"ד שם; חי' הראב"ד על אתר, ד"ה הא דאמרינן.

ה. עביד איניש דינא לנפשיה. 1. הסוגיא על אתר, ובתד"ה טעמא וד"ה לא; רי"ף (יב: באלפס), "והלכה... בדיני"; השגת רבינו אפרים עליו;
רמב"ם, פ"ב הל' סנהדרין הל' י"ב; ירושלמי על אתר, "היתה ממלא... למקום אחר"; 2 "אור זרוע", ח"ג סי' קמ"ה, ד"ה פסק; מרדכי על אתר, סי' ל';
בבא מציעא קיג,, המשנה, עד ,בחוץ תעמוד" והגמרא עליה עד "ליטול משכונו". ובתד"ה אימא; רמב"ם, פ"ג הל' מלוה ולוה הל' ד'; רא"ש, ב"ק, על
אתר, פ"ג סי' ג'1 שו"ת הריב"ש, סי' שצ"ו (דף קכה.), "עוד אמרתי לו... לדעתך בזה"; שו"ת מהרי", סי' קנ"ט (השני; דף פו.), עד "וכדפי' לעיל"
שו"ע, חושן משפט, סי' ד' ובקצות החשן, ס"ק א' ובנתה"מ, ס"ק א' וס"ק ג' רא"ש, ב"ק, פ"א סי' כ' (המחצית השניה), "והר"מ הלוי... דמחוייב ליה
מדאורייתא".

ו. בן בג בג וכו' - תוספתא פ"י הל' ט"ז.

ז. מנין לנרצע וכו' - רמב"ם, פ"ג הל' עבדים הל' ה' (וב"לחם משנה" ו"משנה למלך" שם).

ח. הרי שהיתה דרך הרבים וכו' - בבא בתרא צט:, "מי שהיתה... לפני בניו" (ובתד"ה כגון).

ט. בעל הבית שהניח פאה וכו' - רמב"ם, פ"ב הל' מתנות עניים הל' י"ג; (תוספתא כפשוטה", פאה, עמ' 149, שו' סו).

(נ.ב. ענין אונס גמור באדם המזיק כבר נידון ולא נכלל כאן. ענין נתקל פושע יידון א"י במסגרת הסוגיא כח:-כט.).