שיעור כללי / תשנ"ב דף מס' 91

מסכת בבא קמא, פרק שני (כו.-כז.)

בעניין יסודות אדם המזיק (הרב ליכטנשטיין)

 

סיכום יסודות שכבר נידונו בהשוואת אדם ושאר אבות, וחילוק חובל ומזיק (אונס גמור, תולדות באדם, יסוד וטיב חיוב תשלומין, פושע
כמזיק וכו').
  א.
כו.-כו:, "אדם מועד... דרשב"ג ורבנן"; כז., "ואמר רבה נפל... שלא נתכוין לבייש" (ברם, ענין שבת יידון ברפרוף וענין גלות יידון, בעיקר,
בשעור הבא).
  ב.
השלמת השוואת מזיק ורוצח סנהדרין עו:, "ההוא גברא... לא חייב לן מצמצם" ובתד"ה רוצח, בנזקין; [רמב"ם, פ"ד הל' נזקי ממון הל'
ב-ג ובראב"ד ו"מגיד משנה" שם ובתשובת הרמב"ם (ברמב"ם, מהדורת פרנקל על אתר בנידון].
  ג.
אונס רחמנא פטריה באדם המזיק כח:, "ר' יהודה... שהוא פטור" ובתד"ה אונס; השגות הראב"ד על הרי"ף (מג: באלפס) אות ב'; רבינו
פרץ, כז. ואמר; רבינו ישעיה (בשטמ"ק שם) ד"ה וכן.
  ד.