שיעור כללי / תשמ"ה דף מס' 90

מסכת בבא קמא, פרק שני (כו:)

בעניין חיוב גרמי במסלק כרים וכסתות (הרב ליכטנשטיין)

א. רקע בסיסי בענין גרמי: ק. "ריש לקיש... באחריותו", צח: "אמר אממר... דלמא"

עא: סוף תוד"ה וסבר [ובהרחבה בב"ב כב: ד"ה זאת]

ב. כו: "זרק גיריה", רי"ף על אתר, תוס' ד"ה קדם [ראב"ד ורשב"א על אתר]

או"ז (סי' קלו); רמב"ם חובל ומזיק פ"ז הל' ז-ח, ראב"ד.

קונטרס דינא דגרמי לרמב"ן (רי"ח בדפי הספר סוף טור א') "הזורק כלי... הטעם", בעל העטור (נז. באלפס).

ג. ליבון ענין גרמי בראשונים:

[ראבן קצב:], מרדכי סי' קיד, קיח, רמב"ן (שם, רט"ו ריש טור ב) "עתה הוקשה לנו... פטור משום גורם", (רטג טור א) "הוי יודע... שרמתו",
"כללו של דבר... לכו"ע" (רי"ח סוף טור א) "נפל לבור... שהפסד הוא גרמא".