שיעור כללי / תשנ"ב דף מס' 88

מסכת בבא קמא, פרק שני (כו)

בגדר חיוב תשלומי נזק בחבלה (הרב עמיטל)

 

משנה, "אדם מועד לעולם וכו'", והגמ' שם עד "ש"מ תרתי", ובר"ח שם.

להלן פג: משנה וגמ' עד סוף העמוד, וברא"ש שם ס"א עד "ערוגה אגב שדה".

בשטמ"ק שם, ד"ה נזק כיצד, בשם ה"ר יונתן.

להלן מז. גמ' "ואמר רבא אין שמין... שיימנא לך", ובשטמ"ק שם בשם תור"פ.

להלן מא: "ת"ר בעל השור נקי... כופרא כפרה".

מג. "שור שהמית... מתיב רב שמואל" (מג:).

רמב"ם פ"א מהל' חו"מ ה"ג-ה"ו, והי"א, ובפ"ו ה"א; פ"ה ה"ו, ובמ"מ שם.

פ"א מהל' טו"נ הט"ז, ובהשגות הר"א שם.

פ"י מהל' נז"מ הי"ג-הי"ד.

חידושי הגר"ח הלוי הל' טו"נ ד"ה אלא דקשה.

חידושי הגרי"ז הלוי עמ' 160 ד"ה והנה.

קצות סימן ת"ה ס"ק א'; ת"כ ס"ק א'.