שיעור כללי / תשנ"ב דף מס' 87

מסכת בבא קמא, פרק שני (כו.)

בעניין כופר בשאר אבות (פרט לקרן) (הרב ליכטנשטיין)

 

כו. "ויהא אדם חייב כופר... שמע מינה", ובתד"ה ויהא, עליו, או דילמא; רשב"א, ד"ה ויהא; תוספות רבנו פרץ, ד"ה ויהא, ובמקביל ד.,
תד"ה כראי.
  א.
מ: "אמר מר נוגח... כופר"; כו., תד"V אלמא; רשב"א, ד"ה אלמא.   ב.
מד. "שור שהיה מתחכך... מיניה"; ראב"ד, ד"ה אמר שמואל; תד"ה הכא, עד "ושם אפרש בע"ה"; מח: "היה אביו... קתני".   ג.
ט: "ת"ר חומר בשור מבבור... מה שאין כן באש", וברש"י שם ותד"ה מה; תוספות רבנו פרץ, ד"ה שהשור.   ד.