שיעור כללי / תשמ"ה דף מס' 86

מסכת בבא קמא, פרק שני (כו.)

בעניין ד' דברים שלא בכונה (הרב ליכטנשטיין)

א. כו. "אדם מועד... פלוגתא דרשב"ג ורבנן", תוד"ה ש"מ, ראב"ד "מה התם... על רעהו"

ב. כז. "נפל... לב"ש" [ר"ח], ראב"ד "נתכוין... פושע גמור", רשב"א ד"ה נפל מן הגג.

ג. כו. "ויהא שור... שור בעמיתו", לג. "ת"ר כמשפט... קמ"ל".

תוד"ה הוה (תלמיד ר"ת ד"ה ורבנן).

ד. רמב"ם חובל ומזיק פ"א הל' יא-טז.

ה. לב: "ת"ר הנכנס... פטור לגמרי", תוד"ה זה [חייב], מאן, [והוציא] תוס' ר"פ ד"ה אחר [תלמיד ר"ת ד"ה מי] רמב"ם חובל ומזיק פ"א הי"ז,
הי"ט [לח"מ].