שיעור כללי / תשנ"ט דף מס' 85

מסכת בבא קמא, פרק שני (כג.)

בעניין אונס בשכחה ואונס יום אחרון (הרב עמיטל)

א. דף כו: אמר רבה היתה אבן וכו'

נמוק"י סוף סוגיית אשו משום חציו בשם הרמ"ה ובהמשך "אמר המחבר"

ב"מ דף מב. גמ' "ההוא גברא... לא ידענא פשיעותא"

שו"ע או"ח ס' תקכ"ז ס"ז ומ"א ס"ק ו'

שו"ע או"ח ס' ק"ח ס"ח ומ"א ס"ק י"א

כתובות לג. גמ' "רבי אליעזר אומר... אמרי אישתלין"

עיין שו"ת שבות יעקב ח"ב ס' קמ"ח

ב. שו"ע יו"ד ס' רל"ב סי"ב ברמ"א בשם ח' אגודה

שם, ט"ז ס"ק י"ט, דברי האגודה

קצוה"ח ס' נ"ה ס"ק א' ובמשובב נתיבות שם

או"ח ס' ק"ח מ"א ס"ק י"א , ובהגהות רע"א שם

כתובות דף ב: גמ' "אמר רבא ולענין גיטין... דאפסיד אנפשא"

ח' הגר"ח ס' צ"ט