שיעור כללי / תשנ"ט דף מס' 84

מסכת בבא קמא, פרק שני (כב)

בעניין עשייה בשבת של מלאכה הנגמרת במוצ"ש (הרב עמיטל)

נמוקי יוסף בעניין אשו משום חיציו

שבת דף יח. "גמ' מאן תנא שביתת כלים... מפקר"

שם, דף קב. משנה "זה הכלל" וכו'

שם דף ד. גמ' "גופא... לידי איסור סקילה"

ירושלמי שבת פ"א ה"ה משנה וגמ' ... מתגפרין והולכין בשבת

ירושלמי שם, ה"ו משנה וגמ'

ירושלמי שם פ"ב ה"א ולא בשמן שריפה... ואצ"ל בשבת

רא"ש לקמן פ' הכונס סימן י'

רמב"ם פ"ט מהל' שבת הי"ד ובמ"מ שם

ס' הישר לר"ת ס' שסא בא"ד וטעם יש ברירה... ואזלי וגמרי

הגהות רש"ש שבת דף עג ד"ה "במשנה הזורע"

אגלי טל מלאכת זורע , הלכה ב', שם אות ח' וקטע ראשון בהג"ה

מנחת חינוך מצווה רצ"ח אות י"ד בא"ד "וכן איפכא... הכא נמי חייב"

ועיין שו"ת קול גדול ס' ע"ה למהר"ם ב"ר חביב

אשר לוכוח בין החלקת יואב לאבני נזר ע' חלקת יואב מהדורא תנינא ס' י"ג

ושו"ת אבני נזר הל' שבת ס' מח

ועיין שו"ת הר-צבי להגרצ"פ זצ"ל ס' קכח, קכט וס' רט