שיעור כללי / תשנ"ט דף מס' 83

מסכת בבא קמא, פרק שני (כב:)

בעניין אשו משום חציו (הרב שכטר)

ב"ק (כב:) בשלמא למ"ד אשו משום חציו משו"ה פטור וכו'.

חידושי הגרי"ז להלכות רוצח פ"ג.

תוס' ב"ק (לה.) ד"ה בין בשוגג.

תוס' סנהדרין (עז.) ד"ה סוף חמה.

תוס' ב"ק (ד:) ד"ה ואימא .

קדושין (כב:) אמרי בהמה אדעתא דמרא אזלא... תוס' קדושין (כו.) א"נ בחבילי זמורות.

ב"ק (ס.) "א"ר אשי כי אמרינן זורה ורוח מסייעתו..."

הגהות הגר"א לב"ק (כג.) .

תוס' (כב:) ד"ה בגדי דחד.

רמב"ם הלכות עדות פ"כ ה"ב, וראב"ד שם.

מכות (ו.) "הרוג יציל... במקיימי דבר הכתוב מדבר".