שיעור כללי / תשנ"ב דף מס' 82

מסכת בבא קמא, פרק שני (כב)

בעניין אשו משום חציו לגבי חיוב מיתה בנפשות (הרב עמיטל)

 

הסוגיה עם רש"י ותוס', רא"ש סי' ח' ורשב"א ד"ה ואכתי

להלן דף כז. גמ' "נפל מראש הגג... ובייש..."

להלן דף מג: גמ' "א"ל רבא א"ה אשו שלא בכונה..."

שם, תוד"ה אשו, תוס' ר"פ ד"ה אשו וראב"ד ד"ה אבל

להלן דף נו. תוד"ה אילימא

? ש"מ בשם הרא"ה ד"ה אילימא

להלן דף פו. גמ' "מאן תנא להא דת"ר..."

סנהדרין עו: גמ' "וכובש עליו לתוך מים... סוף צנה לבא"

שם, דף עז. תוד"ה סוף, שם, מהרש"א ד"ה בא"ד ואש נמי

שם דף עז: חידושי הר"ן, ד"ה זרק

שם דף עט: גמ' "אמר רבא האי דתנא דב"ח..."

רמב"ם פי"ד מהל' נז"מ הל' ח', ט', ט"ו.

רמב"ם פ"א מהל' חובל ומזיק הי"ד ובלח"מ שם

שם, פ"ד הל' ה' ו'. שם, פ"ז הל' י"ז י"ח.

רמב"ם פ"ג מהל' רוצח ה"י. שם, פ"ד ה"א.