שיעור כללי / תשנ"ט דף מס' 81

מסכת בבא קמא, פרק שני (כב.)

בעניין חיוב משום ממונו (הרב ליכטנשטיין)

כב. "אתמר אשו... מאבראי". רש"י ד"ה "משום ממונו"; תד"ה "אשו משום ממונו"; רשב"א ד"ה "וריש לקיש"; תלמיד ר"ת ד"ה "אשו"; תוס' רבנו פרץ, ד"ה
"ורשב"ל" ; שטמ"ק ד"ה "ובגליונות" ; ג: , תד"ה "וממונך".
  א.
כב. , תד"ה "ממונו" [ובמקביל, תלמיד ר"ת ד"ה "ממוניה"; תוס' ר"פ ד"ה "ממונו" ; ראב"ד ד"ה "ממונו" ; רשב"א ד"ה "אשו" ]; [רמב"ן במלחמות (יג: באלפס) "
וי"ל שטעמו של רב... גמרינן ליה" (15 שורות מהסוף)]
  ב.
מח. "אמר רבא הכניס שורו... דכרייה דמי" ובתד"ה "אע"ג" וד"ה "איש"; רש"י ד"ה "ובעל חצר"; ראב"ד ד"ה "הכא"; רבינו ישעיה ור"א מגרמישא בשטמ"ק; תלמיד
הרשב"א והרא"ש ד"ה "אמר רבה"; מאירי ד"ה "הכניס" .
  ג.
רמב"ם נזקי ממון ז:ו , יב:ג ; טור ס' ת"י, "אחד החופר... חייב בנזקיו"; שו"ע חו"מ תי:ה ; [ובביאורי הגר"א, ס"ק ח']   ד.
ירושלמי ב"ק, ו:ד , עד "שמע מינה כלום" .   ה.
יט: "התרנגולין ... וברגלי בהמה".   ו.