שיעור כללי / תשנ"ב דף מס' 79.2

מסכת בבא קמא, פרק שני (כב:)

בעניין קים ליה בדרבה מיניה בממון לזה ונפשות לזה (הרב ליכטנשטיין)

 

כב: "תא שמע המדליק... ועבד דחד".   א.
סנהדרין ט: "אמר רב יוסף הביא הבעל... ונפשות לזה"; שם י. "ואמר רבא פלוני בא... לזה".   ב.
שם עד. "רבי יונתן בן שאול... ותשלומין לזה".   ג.
כתובות ל. "רבי נחוניא... בידי שמים פטור מן התשלומין"; שם ל: "רבא אמר... של חברו".   ד.
כתובות ל:, תד"ה רב אשי, ובמקביל בבא קמא כב:, תד"ה בגדי; תלמיד ר"ת שם, ד"ה לא צריכא; חידושי הר"ן סנהדרין ט:, "ממון לזה...
כנ"ל"; [רשב"א בבא קמא כב:, ד"ה לא צריכא].
  ה.
רמב"ם, הלכות עדות, פכ"א ה"י; הלכות חובל ומזיק, פ"ח הי"ב; [שם, פ"ד ה"א, ובראב"ד].   ו.

[ז. רשב"א כאן, ד"ה עבד כפות; ירושלמי על אתר "כלב שנטל... יהא חייב בתשלומין"; בבא קמא ע: "גנב ומכר בשבת... עד שתנוח"; תוספי
הרא"ש בשיטה מקובצת שם, ד"ה כמאן; רמב"ם, הלכות גניבה, פ"ג ה"א].