שיעור כללי / תשמ"ה דף מס' 79.1

מסכת בבא קמא, פרק שני (כב.)

בעניין קים ליה בדרבה מיניה בממון לזה ונפשות לזה (הרב ליכטנשטיין)

א. כב. "אתמר... קאזיל", כב: "ת"ש המדליק... ועבד דחד".

ב. סנהדרין ט: "אמר רב יוסף... ונפשות לזה" שם: "ואמר רבא פלוני... לזה".

ג. סנהדרין עד. "רבי יונתן בן שאול... מיד הרודף".

ד. ב"ק כב: תוד"ה בגדי דחד, כתובות ל". ר' נחוניא... מן התשלומין".

שם ל: "רבא אמר... של חבירו", תוד"ה רב אשי.

תלמיד ר"ת על אתר, ראב"ד "לא צריכא... דחד".

ה. רמב"ם נערה בתולה פ"א הל' יג-יד, גניבה פ"ג ה"א, עדות פכ"א ה"י.