שיעור כללי / תשנ"ב דף מס' 78

מסכת בבא קמא, פרק שני (כ)

בעניין זה נהנה וזה לא חסר בירור דין העתקה שלא ברשות של תכנות, קלטות וספרים

(הרב עמיטל)

 

סוגיית זה נהנה וזה לא חסר

ב"ב דף י"ב ע"ב תוד"ה כגון

שו"ע חו"מ סי' שס"ג ס"ו בהג"ה "ודוקא..."

שו"ע חו"מ סי' קפ"ג ס"ו ברמ"א שם ובש"ך ס"ק י"ב

אור שמח פ"ג מהל' גזילה ואבידה ה"ט בד"ה ובש"ע

שו"ת נודע ביהודה מה"ת חו"מ סי' כ"ד

שו"ת עמודי אש ח"א ע. 132

שו"ת דברי מלכיאל ח"ג סי' קנ"ז

שו"ת ציף אליעזר חי"ח סי' פ'