שיעור כללי / תשנ"ב דף מס' 77.2

מסכת בבא קמא, פרק שני (כ:)

בעניין זה נהנה וזה לא חסר בהקדש (הרב ליכטנשטיין)

 

כ: "איתמר רב כהנא... מדעת דמי"; תד"ה כהדיוט; רשב"א, ד"ה כהדיוט; [צז. "איתמר התוקף... דלא עבידא לאגרא"; רשב"א שם, ד"ה
אמר רב פפא (עד "שקילקל בחצר")].
  א.
ב"מ צט: "אמר שמואל האי מאן... מדעת דמי", וברש"י ד"ה כהדיוט; ראב"ד, הובא בשטמ"ק שם; ריטב"א (החדשים) "וק"ל... טפי מהדיוט".   ב.

[ג. זה נהנה וזה לא חסר בריבית ב"מ סד: "המלוה את חברו... לית לן בה"; רי"ף שם (לה: באלפס) "והלכתא... מאוחרת"; רא"ש שם,
סימנים טז-יז: "וכתב הרמב"ן ז"ל... כיון דלא קיימא לאגרא"; מאירי שם, ד"ה אף בהלויני].

ד. יסודות מעילה ויקרא, ה', יד-טז; מעילה יח. "ת"ר נפש... תמעול מעל מ"מ", ובתוס', ד"ה אין וד"ה ואומר (לפחות עד "להכי איצטריך
מסוטה"); מעילה יט:, המשנה השניה, ובגמרא עד "עסקינן", ובפירוש המשניות להרמב"ם; ב"ק כ:, תד"ה נתנה; חגיגה י:, תד"ה משקל.

ה. רמב"ם, הלכות מעילה, פ"א הלכות א-ג; שם, פ"ו הלכות א, ז, ח-ט, ובראב"ד שם; [חידושי רבנו חיים הלוי שם, פ"ח ה"א].