שיעור כללי / תשמ"ה דף מס' 77.1

מסכת בבא קמא, פרק שני (כ:)

בעניין זה נהנה וזה לא חסר בהקדש (הרב ליכטנשטיין)

א. כ: "אתמר רב כהנא... דמי", תוס', תוס' ר"פ ד"ה כהדיוט.

ב. ב"מ צט: "אמר שמואל האי מאן... מדעת דמי", ראב"ד (הובא בשטמ"ק).

ריטב"א "וק"ל... מהדיוט". (בחי' הריטב"א החדשים, או בשטמ"ק).

ג. מעילה יח. "ת"ר נפש... שעשה שליחותו", ובתד"ה ואמר.

ד. מעילה יט: "נטל... אסרה תורה".

ה. רמב"ם מעילה פ"א הל' א-ג, ראב"ד (שם).

ו. רמב"ם מעילה פ"א הל' א-ג, ראב"ד (שם).

פ"ו הל' ח-ט (ראב"ד), (ר' חיים מעילה פ"ח ה"א, אור שמח פ"ו ה"א).